@ ! 

INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::© 


 spis >> 

NEPOMUKI DOLNEGO ŚLĄSKA
podstrona Janów Wrocławskich


>      GŁÓWNA STRONA NEPOMUKÓW

>>    STRONA JANÓW DOLNOŚLĄSKICH

>>>   STRONA JANÓW HR. KŁODZKIEGO
>>>   STRONA JANÓW KS. GŁOGOWSKIEGO
>>>   STRONA JANÓW KS. NYSKIEGO

>>> strona Jana Głogowskiego Nowego
>>> strona Jana Cieplickiego
>>> strona Janów Gorzanowskich
>>> strona fresków w zamku Sarny

 

Wrocław to ważny ośrodek kultu nepomuckiego. Miasto wzięło udział w uroczystościach beatyfikacyjnych, sponsorowało kanonizację, a pierwsze wizerunki Jana pojawiły się tu już w 1704 roku. Zobacz artykuł ks. J. patera na ten temat oraz (prawie) kompletny katalog obiektów nepomuckich w mieście.
We Wrocławiu wiosną 1989 kręcono scenę demonstracji filmu Radosława Piwowarskiego "Marcowe Migdały". Pojawia się tam kamienna figura Jana N. Zagadką pozostaje, która to figura.

THURI Frantisek Xaver -
Cantata honorem sancti Joani Nepomuceni (1959)
- recitativo e aria

Księstwa śląskie
w wiekach XVI-XVIII:

Mapa Śląska z 1905 roku:

zobacz Nepomuki Wrocławskie na mapie Google >>

Wrocławska rzeźba świętego Jana Nepomucena

Ks. prof. Józef Pater:
artykuł "Patron sławy ludzkiej"

(zobacz cały tekst)

Już w 1704 r., a więc jeszcze przed kanonizacją, w katedrze wrocławskiej dziekan kapituły Korneliusz Strattmann ufundował figurę Jana Nepomucena, którą umieszczono przy wejściu do kaplicy mariackiej. Jej wykonawcą był prawdopodobnie Jan Jerzy Urbański, ale nie ma w tym względzie dokładnych danych (...)

Ze szczególną inicjatywą, której celem było szerzenie kultu Jana Nepomucena na Śląsku, wystąpiła kapituła katedralna we Wrocławiu. Już w czerwcu 1723 roku zebrała ona odpowiedni fundusz na budowę ołtarza ku jego czci oraz na pokrycie kosztów związanych z corocznymi obchodami. Postanowiono bowiem, że przy wzniesionym ołtarzu celebrowana będzie corocznie 16 maja uroczysta msza św. z kazaniem i podniosłą muzyką. Głównym inspiratorem i wykonawcą tych postanowień był szczególny czciciel świętego - dziekan katedralny Leopold Frankenberg. Niestety po zniszczeniach wojennych 1945 roku z ołtarza tego nie zachowały się najmniejsza nawet cząstka, a jedynym śladem gdzie się znajdował, jest witraż okienny po lewej stronie głównego wejścia do katedry, ufundowany w latach odbudowy świątyni przez zakony żeńskie archidiecezji wrocławskiej.

Kapituła wrocławska zarządziła wówczas w swych dobrach także specjalną kolektę na dofinansowanie toczącego się procesu kanonizacyjnego, który w zasadzie miano opłacić z kasy cesarskiej. By zbyt wysokie koszty wynoszące 50 000 guldenów nie spowodowały zbędnych opóźnień, kapituła wrocławska postanowiła wesprzeć fundusz cesarski. Kiedy kanonizacja doszła do skutku w 1729 roku, Wrocław natychmiast przystąpił do przygotowania podniosłej uroczystości ku czci świętego. Na 16 maja przygotowano przed katedrą triumfalną bramę z licznymi ornamentami i napisami, przy których ustawiono setki lamp oświetlających ją w nocy. Przebieg tych uroczystości upamiętnił znany rytownik wrocławski Bartłomiej Strachowski miedziorytem wybitym w drukarni Fryderyka Hilbiga. Miedzioryt ten zachowany jest w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Innym przejawem czci dla świętego były również głoszone kazania. Jednym z nich jest zachowane w Bibliotece Kapitulnej kazanie kanonika i proboszcza kolegiaty nyskiej Jana Henryka Neudeka, wygłoszone podczas uroczystości wrocławskich i wydrukowane w oficynie nyskiej. Kaznodzieja wygłosił je w oparciu o werset z psalmu 67: "Mirabilis Deus in sanctis suis", które przyjętym wówczas zwyczajem barokowego kaznodziejstwa, wysławia wielkość i sławę świętego.

W październiku 1729 roku kapituła wrocławska wzięła udział w uroczystościach pokanonizacyjnych w Pradze. Splendor tych uroczystości oraz wzrastająca cześć dla świętego zmobilizowała zespół kanonicki do liczniejszych i znaczniejszych fundacji popularyzujących postać św. Jana Nepomucena. Kapituła wrocławska postanowiła zatem zrealizować jak najszybciej podjęty już wcześniej plan wzniesienia na Ostrowiu Tumskim okazałego pomnika przed kościołem Świętego Krzyża. Wykonanie pomnika zlecono znanemu i pracującemu głównie dla kapituły wrocławskiej mistrzowi dłuta Janowi Jerzemu Urbańskiemu, twórcy wcześniejszych już figur ulicznych świętego umieszczonych przed kościołami Św. Macieja i Św. Maurycego. Uroczystego poświęcenia pomnika przed kościołem Św. Krzyża dokonał biskup sufragan Eliasz Sommerfeld 15 maja 1732 r., w wigilię święta, przy współudziale zgromadzonego licznie duchowieństwa i wiernych. Odśpiewano wówczas nieszpory i litanię ku czci świętego oraz dziękczynne Te Deum. 16 maja 1739 roku z inicjatywy jezuitów w katedrze św. Jana wystawiono oratorium "Voc musica glorioso silenta exarse devota, das ist cheilige und glorreiche Martyrer Joannes Nepomucenus mit andachtigen lob gesang von Herzen verehren vorgestellt".
W ślad za stolicą regionu poszły inne miasta i wioski. W stosunkowo krótkim czasie wzniesiono wiele zróżnicowanych pod względem jakości i artyzmu figur, z których wiele przetrwało do dziś. Obecnie w zmienionych co prawda granicach archidiecezji wrocławskiej znajduje się przeszło 89 kamiennych figur i kolumn, 258 figur kościelnych i 48 znaczniejszych obrazów. Nie uwzględniono w tym zestawieniu wizerunków świętego, którym brak większego znaczenia artystycznego i zabytkowego, a które stanowią wymowne świadectwo kultu praskiego męczennika.

czytaj dalej >>>


^

KATALOG (63 + 6)
 


Figura autorstwa J.G. Urbansky'ego (zobacz >>) na Placu Kościelnym przed kościołem Św. Krzyża to Nepomuk numer 1 na ziemiach polskich ze względu na swą klasę i rozmiary.

Jest to kompozycja urbanistyczna, organizująca cały plac. Pochodzi z 1732 roku (data wykonania, data fundacji zapisana w inskrypcji to rok 1731), powstała według koncepcji jezuickiego malarza, rzeźbiarza i architekta z Austrii, Christophorusa Tauscha (1673-1731), który pracował dla biskupa wrocławskiego. Tworzył on również ołtarz u Św. Macieja we Wrocławiu. Oprócz Urbansky'ego kuli: Johann Albrecht Siegwitz i warsztat kamieniarski Johanna Adama Karingera. Budowa kosztowała ogromną sumę 2049 florenów.

Pomnik jest wykonany z piaskowca. Na cokole, oprócz aniołków (w tym dwa łyse (!), z czym wiąże się legenda o wyrzeźbieniu przez ucznia Urbansky'ego, Godfryda, swego nowonarodzonego dziecka) dzierżących atrybuty JN, umieszczono płaskorzeźby "Spowiedź królowej", "Przesłuchanie", "Topienie" oraz nietypową scenę "Podążanie pątniczą ścieżką" - chodzi o pielgrzymkę do Starej Boleslavi. Inną nietypową cechą kompozycji jest uniesienie przez Jana krzyża, odmiennie niż w typowej scenie adoracji. Wzmaga to ekspresję dzieła. Kompozycję zdobią złocone gwiazdy nietypowego przestrzennego kształtu. Są to tak zwane "gwiazdy morawskie" lub "gwiazdy herrnuckie" wynalezione przez Fredricha Fröbela, nauczyciela matematyki w szkole w Niesky prowadzonej  przez braci morawskich. Gwiazda stała się symbolem tęsknoty braci czeskich za ojczyzną. Figura sprzed kościoła św. Krzyża pojawia się w ostatnim odcinku "Stawki większej niż życie".Inskrypcja na cokole głosi:

D. O. M.
INSULA HÆC IANNÆA
SAXEAM HANC ASPECTABILEM MOLEM
DIVO JOANNI NEPOMUCENO
IN MAIOREM GLORIAMET HONOREM
SIBI VERO CONTRA PERICULA ET ADVERSA OMNIA
IN FIRMISSIMUM ASYLIATOVE REFUGII
PROPUGNACULUM ET PORTUM
SUPEREXCUBANTE THAUMATURGO
TANTO VIGILEET TUTORE
ANIMODEVOTA FIDUCIA PLENO
POSUIT ET EREXIT
MDCCXXXI


^
¿ Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław Pl. Kościelny
 

W kościele św. Krzyża (zobacz wyżej)  na ścianie znajduje się obraz przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem adorowaną przed dwóch świętych brodatych kanoników w stosownych strojach i stułach. Jeden w birecie, soi i podaje (prezentuje) coś MB. Drugi klęczy na chmurce, na której spoczywa jego biret. U ich stóp umieszczono dwa aniołki, z których jedno podtrzymuje szprychowe koło, a drugi palmę męczeńską. Ich identyfikacja to zagadka, przy czym ten stojący wydaje się bliższy kanonowi nepomuckiemu (uwaga: należy zbadać) (nad: U.B.)^

 • Druga figura autorstwa Johanna Georga Urbansky'ego(zobacz >>) to figura Jana N. sprzed kościoła św. Macieja i pochodzi z 23.06.1723 roku. Piaskowcowa rzeźba stała niegdyś nieco dalej od kościoła, na obecnym pl. Nankiera. Na cokole widnieje inskrypcja fundacyjna, kartusz z płaskorzeźbą "Zrzucenie do Wełtawy", nisza z metalową kratą (zapewne na latarnię; krata ukradziona w 1999 roku) a na chmurkach zasiadły aniołki z atrybutami Świętego. W lecie 2008 figurę poddano odnowieniu, tak jak i elewację kościoła. Obudowano ją rusztowaniami i osłonięto folią. Jan wypiękniał, stracił jednak porastający cokół bluszcz i metalowy płotek, ale za to zyskał drugą młodość i złotą polichromię (litery w kartuszu, szata zrzucanego Jana do Wełtawy oraz gwiazdki w wodzie). Wykonany przez Urbansky'ego na zamówienie Jana II Sobieskiego pomnik JN na Jasnej Górze (>>) jest bardzo podobny do tego obiektu (uzup: DarkMoon). Napis-chronostych głosi:


  SANCTO
  I
  OANNI NEPOMVCENO.
   PRO SERVATO CONFESSIONIS SIGILL
  E PONTE PRAGENSI
  IN AQVAS PRÆCIPITATO:
  QVI
  HONORANTES SE HONORAT,
  INHONORANTES VERO INHONORAT:
  PII CLIENTES,
  VENERATIONIS ERGO,
   EXSTRVXERE.

  C+I+I+M+V+C+V+C+I+I+I+I+L+L+I+I+V+C+I+
  I+V+I+I+V+I+I+I+C+L+I+V+I+I+X+V+X=1723^
Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Szewska
 

We wnętrzu kościoła św. Macieja, po lewej stronie ołtarza bocznego po stronie północnej kościoła, znajduje się figura św. Jana Nepomucena. Jest w dobrym stanie, wyzłocona w całości, prawdopodobnie wykonana z drewna. Jan adoruje Chrystusa na krzyżu, trzymając krzyż razem z gałązką palmową w lewej ręce, w prawej zaś ręce dzierży biret. Zwraca uwagę niezwykła smukłość głowy Jana, delikatność rysów twarzy i urocze loczki, wygląda raczej na młodzieńca niż na dojrzałego mężczyznę. Siostra Wirtualna DarkMoon, która odnalazła rzeźbę, została wpuszczona do środka niedostępnym z zewnątrz przejściem dzięki uprzejmości pani, która pracuje w Cafe Maciejówka. Przed rokiem 2018 figura przeszła remont - w roku poprzedzającym nie było jej na miejscu (nad: DarkMoon, uzup: U.B.)^
Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław Pl. Katedralny
 

Trzecia przypisywana Urbansky'emu (zobacz >>) kamienna rzeźba Jana N. znajduje się w katedrze Św. Jana Chrzciciela (zobacz też niżej), w obejściu nawy, koło kaplicy szczytowej (Mariackiej). Jest tam efektowna złocona muszla, która stanowi tło dla głowy świętego oraz ładny aniołek trzymający czapkę. Rzeźba pochodzi ponoć z roku 1704 (tak u ks. J. Patera; inne źródło podaje lata XXX-te XVIII wieku). Figurę ustawiono przy filarze, przed kaplicą Najświętszej Marii Panny. Wykonane zdjęcie owalnego kartusza, znajdującego się bezpośrednio pod rzeźbą, pozwala odczytać jedynie fragment daty rocznej (prawdopodobnie powstania) MDCC?X??. Sam Święty przedstawiony w postawie klęczącej na prawym kolanie, trzyma przed sobą na prawym ramieniu, krucyfiks, który adoruje nabożnym wzrokiem. Przy Janie, a nawet lekko za nim, pulchny aniołek, czy też putto, trzymające janowy, wysoki biret z czterema płatkami. Całość przedstawiona na tle muszli i udrapowanej tkaniny, złotych w kolorach. Całe założenie rzeźbiarskie umieszczone na rozbudowanym postumencie. W górnej części postumentu, wspominany już, owalny kartusz, "nakryty" motywem roślinnym. W kartuszu napis fundacyjny w łacinie. Ktokolwiek go odczyta, pozna datę powstania dzieła i inspirację do jego wystawienia. Stan obiektu dobry (uzup: S.Zobniów)^
- Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław Pl. Katedralny
 
 

W katedrze Św. Jana Chrzciciela (zobacz wyżej) do roku 1945 w północnej kaplicy westwerku znajdował się okazały ołtarz Jana N. z 1723 roku, fundowany przez zarażonego wirusem nepomuckim dziekana katedralnego Leopolda Frankenberga

 

^
Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław Pl. Katedralny
 

W katedrze Św. Jana Chrzciciela (zobacz wyżej) jest również współczesny witraż przedstawiający Jana N. w północnej kaplicy westwerku, umieszczony na miejscu ołtarza JN z 1723 roku zniszczonego w czasie wojny (zobacz wyżej). Ufundowany przez zakony żeńskie archidiecezji wrocławskiej (o Szklanych Nepomukach - na osobnej stronie >>)^
- Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław ul. św. Elżbiety
 

W zakrystii kościoła św. Elżbiety znajdowała się drewniana polichromowana figurka przedstawiająca najprawdopodobniej św. Jana Nepomucena. Została niestety skradziona (>>) w roku 2012 (nad: S.Zobniów)^


 • ¿ Na starych zdjęciach wnętrza kościoła NMP na Piasku wśród wielu barokowych rzeźb flankujących ołtarze ustawione przy gotyckich filarach był również prawdopodobnie drewniany polichromowany Jan N. Jakość dotychczas znalezionych przeze mnie zdjęć nie pozwala jednak na stwierdzenie tego faktu z całą pewnością

 • W Papieskim Wydziale Teologicznym przy ulicy Katedralnej 9 przechowywany jest dokument zawierający listę członków Bractwa Nepomuckiego (zobacz >>) przy kościele św. Mikołaja w Henrykowie Lubańskim (gm. i pow. Lubań, Łużyce Górne >>) zmarłych w okresie od kwietnia 1752 do marca 1753. Wieś ta była enklawą katolicką w okolicznym morzu ewangelickim

 

 • Na gzymsie południowej kaplicy kościoła Św. Wincentego na pl. Nankiera stoją dwie kamienne barokowe figury. Pewien problem może sprawiać fakt, że obie wyglądają na Nepomuceny! Jan N. jest bardziej brodaty, ta druga, po prawej stronie to zapewne Ksawery lub Jan Kanty
^


 • W pięknym pojezuickim uniwersyteckim kościele Najświętszego Imienia Jezus przy pl. Nankiera 16a, w jednej z kaplic znajduje się duża barokowa kompozycja z figurą Jana N. w roli głównej, z trzema aniołami (jeden trzyma otwartą Księgę, inny opiekuje się czapką), muszlami, ornamentami i z inskrypcją. Po lewej stronie umieszczono również astrolabium lub globus - symbol rzadko spotykany w ikonografii nepomuckiej, którego znaczenie wciąż nie jest jasne (nad: M.S. i U.D.)

   Sanct. Joannes
  Nep. Can. Prag.
  Pro Sigil. Conf.
  Martyr. Philos. et
  Theol. Doctor


   

 • W tym samym kościele Najświętszego Imienia Jezus jest barokowy obraz Jana N. Znałem go z jakiejś wzmianki w źródłach czy też Darka, natomiast nie udawało się go znaleźć, uchodził zresztą za zaginiony. Wreszcie w listopadzie 2006 zagadnięty kościelny sprowadził z empory pana konserwatora, który po rozmowie wyjaśniającej specjalnie dla mnie zniósł ten obraz z góry. Był w trakcie konserwacji i dlatego nie jest eksponowany. Owalny, olejny, przedstawiający popiersie Jana z wybitnie mistycznie wywróconymi oczami. Wyjątkowa sprawa! Mam doniesienie, że 1 kwietnia 2007 obraz był już na swym miejscu w kaplicy św. Jadwigi i św. Stanisława Kostki (uwaga: pod chórem a nad konfesjonałem znajduje się fresk przedstawiający świętego podobnego do Jana N. Wydaje się, że przedstawia Franciszka Ksawerego, ale należy to sprawdzić podczas najbliższej wizyty [nad: U.B.])

 • Na dachu tego samego kościele Najświętszego Imienia Jezus znajduje się sygnaturka zwieńczona złotą kulą i krzyżem. W kuli tej podczas remontu znaleziono grafikę-miedzioryt wykonany przez znanego rytownika wrocławskiego Bartłomieja Strachowskiego, wybity w drukarni Fryderyka Hilbiga z okazji  kanonizacji w roku 1729. Miedzioryt upamiętnia przebieg uroczystości kanonizacyjnych we Wrocławiu 16 maja tego roku (iluminowane brama triumfalna przed katedrą z licznymi ornamentami i napisami). Przechowuje się go w Muzeum Narodowe przy Pl. Powstańców Warszawy 5. To samo ujęcie, lecz odwrócone, znalazło się na obrazie Feldera z 1756 roku eksponowanym w kościele pokarmelickim w Głębowicach. Obraz konserwował ten sam sympatyczny pan, który pokazywał mi obraz nepomucki
 

^
Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław ul. św. Antoniego
 

W kościele paulinów św. Antoniego Padewskiego, w przykościelnym muzeum zorganizowanym w 2007 roku na emporze, eksponowana jest drewniana figura św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. Umieszczona została na konsoli (poświęconej pierwotnie figurze św. Józefa) na zachodniej ścianie empory, w sąsiedztwie głównego ołtarza. Święty z biretem na głowie w typowym ubiorze kapłana okresu baroku, w sutannie, komży ozdobionej koronką, gronostajowej rokiecie kanonika, z befką pod szyją, adoruje trzymany na prawym ramieniu krucyfiks spod którego wyłania się palma męczeństwa. Figura w statycznej pozie z zaznaczoną dynamiką ruchu odchyloną nieco komżą, ustawiona jest na chmurkach (w symbolu glorii chwały) z podstawką ozdobioną kwiatami. Prowadzone prace remontu kościoła powodują osiadanie kurzu na eksponatach w muzeum (uzup: S.Zobniów)^
Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław pl. Uniwersytecki 1
 

Na sklepieniu Auli Leopoldiny w Collegium Maximum Uniwersytetu Wrocławskiego są iluzjonistyczne freski Johanna Christopha Handke (1694-1774), a wśród nich daje zauważyć się wizerunek Jana N. Freski powstały w roku 1732 (nad: S.Ł.)^
Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Traugutta 36
 

Figura Jana N. stoi  w południowo-zachodnim narożu muru otaczającego teren cmentarza przy kościele św. Maurycego. Kamienna, barokowa, z krucyfiksem, ustawiona na cokole ze spływami wolutowymi i ozdobionymi kampanulami, zaopatrzonym w górnej części we wnękę na światło umarłych  z kratką regencyjną i palmetami, podobnie jak opisana powyżej rzeźba sprzed św. Macieja. Święty w birecie na głowie przyozdobionej aureolą z pięcioma gwiazdami, w sutannie, komży ozdobionej koronką i gronostajowej rokiecie, adoruje trzymany na prawym ramieniu krucyfiks, spod którego wyłania sie palma męczeństwa. Rzeźba przedstawiona w lekkim kontrapoście, ustawiona została na szerokim gzymsie bogato zdobionego cokołu. Figura została wykonana przez nieznanego rzeźbiarza, chociaż przypisuje się jej (A.Więcek 1963, K.Kalinowski 1986) wykonanie przez J.J. Urbańskiego w 1726 roku jako następnej po figurze JN z 1724 roku ustawionej w Częstochowie. Datę 1726 potwierdza czytelna dopiero po renowacji inskrypcja, z której można odczytać powiększone litery rzymskie stanowiące datowanie figury. W ozdobiony obramieniem z ornamentem roślinnym kartuszu pod wnęką znajduje się napis, chronostychowany (>>), który w tłumaczeniu brzmi "Przechodniowi / Ciebie / z szacunkiem pozdrawiającemu / i w czci zagrożonemu / bądź / obrońcą". Figura została odrestaurowana przed rokiem 2018, odtworzono też kratę zamykającą wnękę w cokole (uzup: S.Zobniów, U.B., tłum: J.Woronczak)


VIATORI
 TE
REVERENTER SALVTANTI
FAMAQVE PERICLITANTI
ESTO
DEFENSOR

^
Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Traugutta 36
 

W tymże kościele św. Maurycego (zobacz wyżej) jest figura Jana N. w ołtarzu bocznym. Jest to barokowa kompozycja Jana i dwóch aniołków z atrybutami - księgą i palcem na ustach^
Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Traugutta 57/59
 

W kościele klasztornym bonifratrów św. Trójcy jest imponująca polichromowana nepomucka kompozycja rzeźbiarska umieszczona naprzeciwko ambony, autorstwa działającego na Dolnym Śląsku norweskiego rzeźbiarza Thomasa Weissfeldta (1670-1721), znanego z fundacji pokutnej Nepomuka w nieodległych Osobowicach (niegdyś przed Bramą Mikołajską, zobacz niżej). Jan klęczy na chmurkach, putta trzymają atrybuty. U dołu relief mostu praskiego i gwiazd płynących na wodzi. Całość zwieńczona krucyfiksem unoszonym przez anioły, ku któremu wzrokiem zwraca się JN^
Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Traugutta 57/59
 

W tym samym kościele klasztornym bonifratrów św. Trójcy (zobacz wyżej) w ołtarzu św. Józefa, jest drewniana polichromowana rzeźba Jana N. z połowy XVIII wieku. Święty w birecie na głowie przyozdobionej aureolą z pięcioma gwiazdami, w typowym ubiorze kapłana adorował dawniej krzyż lub krucyfiks, o czym świadczy wyciągnięta ręka w geście uwielbienia (uzup: S.Zobniów)^
Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Traugutta 57/59
 

W tym samym kościele klasztornym bonifratrów św. Trójcy (zobacz wyżej) w ołtarzu św. Karola Boromeusza, jest rzeźba przedstawiająca najprawdopodobniej Jana N., z roku 1724 (uwaga: potwierdzić identyfikację, sprawdzić istnienie w tym kościele kolejnej figury JN) (uzup: S.Zobniów)^
Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Traugutta 57/59
 

W tym samym kościele klasztornym bonifratrów św. Trójcy (zobacz wyżej), w zakrystii, znajduje się drewniana polichromowana figura św. Jan Nepomucena. Święty z biretem na głowie przyozdobionej aureolą z pięcioma gwiazdami ubrany w typowy dla okresu baroku strój kapłana, w sutannie, komży i narzuconej na ramiona rokiecie kanonika trzyma w lewej ręce krzyż a palec wskazujący prawej ręki przykłada do ust na znak zachowanej tajemnicy spowiedzi (nad: S.Zobniów)^
Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Świdnicka 31
 

W kościele św. Stanisława, Doroty i Wacława, podczas remontu dachu odnaleziono na strychu nieznaną figurę Nepomuka. Została ona odkryta przez panią A.I., działającą w służbach kościelnych tego kościoła. Figura drewniana, XVIII-wieczna, ma około 1,60 m wysokości. Brak jej obydwu rąk, ma obtłuczony nos. Na figurze były resztki złoceń i ... 1 centymetrowa warstwa kurzu. Figura była w konserwacji w roku 2006, kiedy to uzupełniono ubytki i pomalowano komżę, kołnierz i biret farbą koloru złotego. Potem została umieszczona w ocalałym fragmencie dawnego klasztoru augustianów-eremitów (potem franciszkanów), dziś siedzibie firmy renowacyjnej Castellum, na korytarzu pierwszego piętra (nad: J.S.)^
Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław Pl. Wolności 3
 

W tym samym kościele św. Stanisława, Doroty i Wacława (zobacz wyżej), przy bocznym ołtarzu NMP, w prawej nawie i po lewej stronie ambony, jest barokowa drewniana złocona figura Jana N. z około 1730 roku.  Święty w typowym ubiorze kapłana z biretem na głowie, w sutannie, komży i mantolecie kanonika adoruje trzymany na lewym ramieniu krucyfiks. Rzeźba pomalowana w całości farbą koloru złotego. Po prawej stronie tego ołtarza NMP ustawiono symetrycznie do JN, bezbrodą figurę św. Franciszka, która może być czasem mylona z nim (nad: A.I., uzup: S.Zobniów)^
Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław Pl. Wolności 3
 

 W tym samym kościele św. Stanisława, Doroty i Wacława (zobacz wyżej), inny z lewych bocznych ołtarzy poświęcony jest Janowi N. i umieszczono w nim obraz klęczącego Jana N. adorującego krucyfiks. JN klęczy przed otwartą księgą i zgaszoną świecą symbolizującą jego uśmiercenie. Po prawej stronie JN na podeście klęcznika biret. Wizerunek JN przedstawiony został na tle scenerii praskiego mostu z którego zrzucono Jego ciało. Po lewej stronie putta, z których jedno trzyma palec przy ustach na znak zachowania tajemnicy spowiedzi, a drugie wznosi w ręce klucz symbol uwięzienia i męczeństwa a trzecie putto trzyma zamkniętą książkę symbolu uczonego. Olej na płótnie, z około 1720 roku (nad: A.I., uzup: S.Zobniów)^
Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 35
 

W Muzeum Historycznym (Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia Pałac Królewski) mieszczącym się w dawnym Zamku Królów Pruskich eksponowana jest barokowa figura Jana N. przedstawiona w tanecznym geście adoracji nieistniejącego dziś krzyża. Jest to drewniana rzeźba anonimowego rzeźbiarza śląskiego, z około 1720 roku, pochodząca ze zbiorów wrocławskiego klasztoru oo. bonifratrów. Święty w postawie stojącej w kontrapoście, trzymał zapewne kiedyś na lewym ramieniu krucyfiks, który adorował wzrokiem. W prawej dłoni, odchylonej w bok mógł unosić gałązkę palmową. Obecnie rzeźba obu atrybutów jest pozbawiona. Jan ubrany w zapinaną guzikami sutannę; wykończoną dołem i przy rękawach koronką komżę; związaną pod szyją grubym sznurem futrzaną pelerynę z kapturem, która wywinęła się przy rękawach; na głowie biret. Twarz pokryta bujnym zarostem: brodą i wąsami. Stan dobry (nad: arkadoo, uzup: J.B. z Kłodzka)^
-/¿ Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Krupnicza 10
 
 

W budynku przy domu Sióstr Maryi Niepokalanej działała od roku 1858 roku kaplica. W ołtarzu umieszczono figurę Jana N. Od wielu lat nie ma tam juz ani domu zakonnego, ani kaplicy. Nie jest mi znany wygląd ani dalsze losy tej figury, wiadomo też, że nie została przeniesiona do innego domu sióstr w Katowicach (uzup: S.Zobniów)

 

^
Wrocław-Muchobór Wielki pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Stanisławowska / Rakietowa
 

W kościele św. Michała Archanioła oprócz rzeźby (zobacz niżej), na ścianie obok znajduje się barokowy obraz siedzącego w otoczeniu aniołków Jana N., z typowym ułożeniem palca na ustach. Obok na stole leży otwarta księga, na którą wskazuje lewa dłonią Jan, i stoi krucyfiks (nad: DarkMoon)

 

^
Wrocław-Muchobór Wielki pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Stanisławowska / Rakietowa
 

W kościele św. Michała Archanioła jest drewniana rzeźba Jana N. o cechach barokowych, zawieszona na kolumnie. Prawą dłoń ma ułożoną w geście milczenia, w lewej trzyma krzyż, natomiast jego aureola jest pozbawiona gwiazdek. W roku 2013 przeprowadzono konserwację rzeźby (nad: DarkMoon, uzup: S.Zobniów)

 ^
Wrocław-Szczytniki pow. Wrocław gm. Wrocław ul. M. Kopernika
 

W Parku Szczytnickim ustawiono drewniany kościół św. Jana Nepomucena (dawniej Narodzenia NMP, XV/XVI wiek) przeniesiony ze Starego Koźla (gm. Bierawa, pow. Kędzierzyn-Koźle, >>> X.Opolskie, na tym miejscu kościół pw. Jana N. z roku 1808) w 1913 roku. Został on sprzedany przez mieszkańców Kędzierzynowi, lecz na tym miejscu zagrożony był pożarem od iskier parowozów jeżdżących nowowybudowaną linią kolejową. Kościółek ma więc ciekawą i bogatą historię, w tym epizod z ukryciem na jego poddaszu skradzionych w 1957 roku z Muzeum Narodowego obrazów. Wewnątrz znajduje się współczesny obraz Jana N.^
Wrocław-Szczytniki pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Parkowa 30
 

Na obrzeżu tego samego Parku Szczytnickiego (zobacz wyżej), w holu przed wejściem do małej salki konferencyjnej wrocławskiego Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jest wizerunek Jana N. Jest to współczesna, niezbyt piękna i mało kanoniczna jednobarwna figura Jana^
Wrocław-Szczytniki pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Parkowa 30
 

W tym samym Oddziale Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (zobacz wyżej), w holu przed wejściem do małej salki konferencyjnej, jest drugi wizerunek Jana N. - jest to typowy oleodruk przedstawiający Jana na tle Mostu Karola. Wyróżnia go fakt, że jest jednobarwny, ja posiadam ten sam obrazek w wersji kolorowej. Pod obrazkiem umieszczono tabliczkę z informacją o Świętym (nad: M.Muryn)^
Wrocław-Żerniki pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Żernicka
 
 

Do wyposażenia kościoła św. Wawrzyńca należy konfesjonał, na którym znajduje się wizerunek Jana N. W roku 2013 kościół przechodził kompleksowy remont i objął on również renowację konfesjonału (uwaga: sprawdzić stan aktualny) (nad: S.Zobniów)

 

^
Wrocław-Leśnica pow. Wrocław gm. Wrocław Pl. Świętojański
 

Przed zamkiem, na trójkątnym cokole zdobionym wolutami i innymi elementami, stoi duża grupa rzeźbiarska NMP z Dzieciątkiem, a główną postacią drugiego poziomu jest Jan N. Ufundowali ją wrocławscy Krzyżowcy z Czerwoną Gwiazdą dnia 14 maja 1743 roku, co stwierdza opis (wg Lydia Baruchsen, "Die Schlesische Mariensäule", Breslau 1931) starego dokumentu, kiedy to jeszcze znajdował się on w kościele w Leśnicy. Są tam trzy płaskorzeźby z życia JN (Spowiedź, Przesłuchanie, Topienie) oraz putta. Wyjątkowo imponujący zespół rzeźbiarski najwyższej klasy, wykonany najprawdopodobniej przez J.J. Urbańskiego (zobacz >>) według projektu Ch. Tauscha. Pomnik ten charakteryzuje się czterostopniową kompozycją. Na kamiennej podstawie na bazie trójkąta umieszczono drugą część cokołu, ozdobionego spływami wolutowymi, zawierającą trzy reliefy ze scenami z życia JN. Trzecim stopniem tego pomnika, ograniczanym od góry i doły wolutami, jest kompozycja grupy figuralnej ze św. Janem Nepomucenem klęczącym na chmurkach z których wyłaniają się główki puttów. W górnej części tego trzeciego stopnia pomnika widoczne putta z atrybutami JN (klucz i wieniec chwały). Czwarty, najwyżej usytuowany stopień pomnika, zawiera figurę NMP z dzieciątkiem na ręku godzącym dzidą w bestię. Po bokach figury NMP widoczne putta z kwiatami i aniołki trzymające atrybuty nepomuckie (klucz i wieniec chwały). Ciekawe są niektóre elementy na płaskorzeźbach, praktycznie nie występujące na reliefach innych pomników JN. W górnej części reliefu sceny spowiedzi królowej Zofii przez JN widoczny król Dawid z harfą nad którym apoteoza języka w glorii promienistej. W płaskorzeźbie sceny rozmowy króla Wacława widoczne są, za postacią JN, insygnia biskupie co jest wymownym akcentem próby karania Biskupa Jana z Jenštejna przez Wacława IV w osobie św. Jana Nepomucena (bez narażania się na spór z Papieżem). W płaskorzeźbie zrzucenia JN z mostu do Wełtawy na uwagę zasługują dwie postacie widoczne w przęsłach mostu. Jan jest między innymi patronem osób związanych swą pracą z wodą, w tym rybaków i flisaków. I to właśnie rzeźbiarz przedstawił w osobach rybaka z wędką wyławiającą rybę i flisaka lub przewoźnika na łodzi. W górnej części tej sceny putta z atrybutami świętego palma męczeństwa i wieniec chwały - i w tej części płaskorzeźby widać najwyraźniej ubytki powierzchniowe wskutek postępującej erozji piaskowca. W dolnej części poniżej przęseł mostu widoczny na wodzie biret. Dodatkowa informacja: w Leśnicy mieszkała spora mniejszość czeska a ojciec jednego z dawnych proboszczów był Czechem (uzup: S.Zobniów)^
Wrocław-Leśnica pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Krępicka
 

W tym samym kościele św. Jadwigi, na wsporniku zawieszonym wysoko na prawej ścianie prezbiterium ustawiono klęczącą (?) drewnianą polichromowaną figurę Jana N. początków XVIII wieku. Jan klęczy na srebrnych chmurkach zwrócony w stronę ołtarza. Pierwotnym miejscem ekspozycji rzeźby był najprawdopodobniej ołtarz boczny (uwaga: należy sprawdzić na miejscu i w źródłach) (nad: H.Jakóbczak)^
Wrocław-Leśnica pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Krępicka
 

W tym samym kościele św. Jadwigi znajduje się ujęty w rokokową ramę  obraz przedstawiający apoteozę świętego kanonika (strój z gronostajową peleryną) męczennika (palma u stóp). Przedstawiony na obrazie święty klęczy na chmurze, wskazując dłonią usytuowany na dole obrazu kościół. Brak jednak innych atrybutów Jana N., a identyfikacji nie ułatwia uniwersalny symbol, lekko rozświetlonego Oka Opatrzności na górze sceny. Obraz ma wymyślny owalny kształt ujęty w bogato zdobioną ramę, bogato zdobioną (element liści). Pewne źródło wskazuje na pierwszą połowę XVII wieku jako datę powstania (należy zweryfikować!)

Długo widniał on na tej liście, potem jego nepomuckość została zakwestionowana i trafił na czas jakiś na zesłanie do kategorii pseudonepomuków (zobacz >>). Jednak upomniał się o niego Pietrosul, a oględziny zdjęcia w maksymalnym powiększeniu pozwoliły znaleźć motyw Mostu Karola w lewej dolnej części kompozycji. Obraz dostępuje więc rehabilitacji i w chwale powraca na listę Nepomuków Wrocławskich (nad: J.D., uzup: S.Zobniów, Pietrosul)

(uwaga: w tym samym kościele św. Jadwigi znajduje obiekt pseudonepomucki (zobacz >>): figura św. Hieronima, podobnego w tym ujęciu do Jana N.)


 

^
Wrocław-Marszowice pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Krzelowska
 

W kościele św. Jadwigi we Wrocławiu-Leśnicy (zobacz wyżej) znajdował się konfesjonał, którego drzwiczki zdobiła płaskorzeźba przedstawiająca św. Jana Nepomucena, jako patrona dobrej spowiedzi. Obiekt poddany został konserwacji i aktualnie znajduje się w remontowanym kościele filialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Konfesjonał ten pochodzi z przełomu wieku XVIII/XIX. Na uwagę zasługuje płaskorzeźba JN, który palec lewej ręki przykłada do ust na znak zachowania tajemnicy spowiedzi a palec wskazujący prawej ręki kieruje ku górze w kierunku spowiadającego kapłana dla podkreślenia, że taka tajemnica obowiązuje również spowiednika (uwaga: pewne źródło wskazuje na pierwszą połowę XVII wieku jako datę powstania, co jest niewiarygodne) (uzup: S.Zobniów)^
Wrocław-Osobowice pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Osobowicka 129
 

Przy polnej drodze koło Górki Kaplicznej, w malowniczym otoczeniu starych lip, ogrodzony metalowym XIX-wiecznym płotkiem, przy kościele, stał kamienny Jan N. z 1716 roku, przeniesiony tutaj w uroczystej procesji z powodu rozbudowy fortyfikacji miejskich w 1746 roku sprzed Bramy Mikołajskiej (dziś nieistniejącej), a dokładniej z jego drugiej lokalizacji - rejonu dzisiejszej ul. Rybackiej. We wrześniu 2004 Jan został przeniesiony do kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus celem wykonania renowacji. Zakończyła się ona w lutym 2005 i Jan ustawiony został przed tym kościołem. Po uszkodzeniu pierwotnej inskrypcji zatynkowano ją w latach 80-tych XX wieku, nanosząc farbą nowy napis o treści "Bóg daje łaskę. Św. Jan", a podczas renowacji udało się tylko odtworzyć część pierwotnej inskrypcji po lewej stronie. Usunięto wtórne polichromie, naprawiono aureolę, a w ręku Jana znalazł się złoty liść palmowy. Jan ma ciekawą tarczę herbową na cokole. Ryszard Troszczyński (Nowe Życie, listopad 2006) twierdzi, że jest to niespotykany poza Wrocławiem barokowy odpowiednik średniowiecznego krzyża pokutnego! Cytuję: "Działający na Dolnym Śląsku norweski rzeźbiarz Thomas Weissfeldt (1670-1721) w 1715 roku pracował przy renowacji klasztoru klarysek i mauzoleum Piastów wrocławskich przy dzisiejszym pl. Nankera. W przypływie szału ciężko pobił swego młodocianego pomocnika, na dodatek dłutem obciął mu rękę. Za swój czyn poniósł dotkliwą karę finansową, która jednak dla Weissfeldta nie była zbyt dokuczliwa. Rzeźbiarz był bowiem człowiekiem niezwykle majętnym: dorobił się fortuny, zdobiąc kościoły w Kamieńcu Ząbkowickim i w Jeleniej Górze. We Wrocławiu jego prace zachowały się w kościele Bonifratrów (ołtarz główny, konfesjonał, statua św. Nepomuka) oraz w kościele Bożego Ciała, dla którego wykonał ołtarz św. Józefa. Aby mocniej odczuć karę i odpokutować swój czyn na wniosek przeoryszy klarysek Brygidy von Strachwitz zobowiązany został dodatkowo do sfinansowania materiału i własnoręcznego wykonania kamiennej figury św. Jana Nepomucena. (...) Naturalnej wysokości piaskowcowa postać świętego ubrana jest w sutannę, komżę i pelerynkę. W prawej ręce trzyma krzyż, w lewej - pozłacany liść palmy. Nad głową - złocona aureola z gwiazdami. Ma też kłódkę - symbol dochowania tajemnicy i milczenia. Na cokole, u stóp świętego, umocowano tarczę herbową z baranem (kozłem?), być może godłem wrocławskiej rodziny von Maas. Na cokole umieszczono również nieczytelny dziś napis. Św. Jan Nepomucen na nowym miejscu mógłby stać spokojnie kolejne lata, lecz w 2004 roku został przestawiony na teren parku przy kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy ul. Osobowickiej. Przyczyna była prosta: informacja o konieczności przeprowadzenia prac renowacyjnych, zamieszczona w osiedlowym biuletynie "Na Oświciu", wyraźnie wzbudziła zainteresowanie posągiem. Źle się jednak stało, że Nepomukiem zajęli się złodzieje. Wykradzenie całego pomnika, tak ze względu na jego wielkość, jak i na wagę, byłoby kłopotliwe. Od czego jednak "zawodowa" przebiegłość Nie można zabrać całości - kradnie się fragment. I tak w łapy profanów trafiła kamienna tarcza herbowa, która znalazła się na giełdzie staroci. Wygórowana cena skutecznie odstraszyła potencjalnych klientów-paserów, więc pokruszony kartusz znalazł się gdzieś w krzakach. Oderwany zniszczony fragment pomnika udało się prawie cudem odzyskać, może dzięki wstawiennictwu, opiece i pomocy niebiańskiego kolegi św. Jana Nepomucena - św. Antoniego. Szkoda, że będący symbolem dochowania tajemnicy sam św. Nepomuk nie chce zdradzić dzikusów... I pomyśleć, że "nasz" Nepomuk nieuszkodzony przetrwał kilka przeprowadzek, trzy wojny śląskie i dwie światowe, wojnę z Napoleonem, sekularyzacją. Spokojnie stał i powoli porastał mchem. Nie dał mu rady czas, a pokonali współcześni barbarzyńcy! Około 1970 roku nieudolnie próbowano pomnik odnowić. Niestety, "renowacja" ograniczyła się do przymocowania cementem oderwanej głowy świętego i pomalowania całego pomnika jaskrawymi farbami olejnymi. Działania te dały efekt dość upiorny: śnieżnobiała twarz świętego z czarnym makijażem mogła straszyć nocami niesforne dzieci. Złodziei jednak nie potrafiła odstraszyć... Przy okazji ostatnich przenosin w 2004 roku pomnik fachowo oczyszczono z warstw brudnej farby, utwardzono łuszczącą się powierzchnię piaskowca, zrekonstruowano ubytki. Naprawiona tarcza herbowa wróciła na stare miejsce. Trzeba mieć nadzieję, że po tych wszystkich zabiegach św. Jan Nepomucen kolejne stulecia będzie chronił Osobowice przed kataklizmami. Przecież swoje możliwości pokazał już podczas powodzi w 1997 roku. Mimo wszystko żal, że nowa lokalizacja pomnika spowodowała nieodwracalną utratę nastroju melancholii, zadumy i przede wszystkim spokoju, towarzyszącego Nepomukowi pod świętym Wzgórzem"

^
Wrocław-Ołbin pow. Wrocław gm. Wrocław ul. B. Prusa 78
 

W kościele pw. św. Michała Archanioła, na konsoli lewego filaru w prezbiterium umieszczono drewnianą, polichromowaną figurę św. Jana Nepomucena. Święty z biretem na głowie, w typowym ubiorze kapłana, w sutannie, komży i przewieszoną na ramionach stułą trzyma w lewej ręce krucyfiks, przykładając jednocześnie palec prawej dłoni do ust na znak zachowania tajemnicy spowiedzi. Figura JN przedstawiona w statycznej pozie ustawiona została na konsoli z napisem St. Johannes Nep. Nad figurą neogotycki trzykondygnacyjny baldachim (nad: S.Zobniów)^
Wrocław-Ołtaszyn pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Pszczelarska 10
 

Koło wejścia na teren cmentarza przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP ustawiono barokowy pomnik z kamienną figurą Jana N. Święty z biretem na głowie, z charakterystycznym lokiem wychodzącym spod biretu, w typowym ubiorze kapłana z okresu baroku adoruje trzymany na prawym ramieniu duży krucyfiks. Figura przedstawiona w lekkim kontrapoście z cechami maniery barokowej, ustawiona została wtórnie na nowszym murowanym cokole (uzup: S.Zobniów)^
Wrocław-Widawa pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Zduńska
 

We wnęce frontowej fasady kościoła św. Anny umieszczono kamienną figurą Jana N. z wieku XVIII. Wokół głowy pięciogwiaździsta aureola^
Wrocław-Widawa pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Zduńska
 

Wewnątrz kościoła św. Anny (zobacz wyżej), po lewej stronie ołtarza głównego z około 1760 roku, ustawiono drewnianą rzeźbę JN utrzymaną w stylu barokowym, malowaną na biało i zdobioną złoceniami (nad: J.D.)^

 • Muzeum Narodowe przy Pl. Powstańców Warszawy 5: przechowuje się tu figurę Jana N. Być może jest to figura pochodząca z Lubiąża (zobacz >>), ustawiona niegdyś na moście przy wejściu do opactwa cystersów (uwaga: sprawdzić! jest też możliwe - o ile rzeźba jest drewniana - że trafiła do stałej ekspozycji Muzeum Etnograficznego)

 

 

 


 • Muzeum Archidiecezjalne przy pl. Katedralnym 16: jest tu niewielka figurka Jana N. z gałązką palmową i krzyżem (nad: J.G.)

 • Muzeum Archidiecezjalne przy pl. Katedralnym 16: jest tu utrzymany w ciemnych barwach prostokątny olejny obraz Jana N. z głową w otoku gwiazd, adorującego krzyż. Przy Janie leży biret i zapieczętowany list, a putto wznoszące w ręku Język ma na szyi kłódkę. Obraz podpisano błędnie jako "Święty Jan od Krzyża" (nad: M.Muryn)

 • Muzeum Archidiecezjalne przy pl. Katedralnym 16: jest tu obraz z Janem N. adorującym krzyż trzymany w obłokach [przez anioły. Inny aniołek dzierży palmę i klucze. W tle Most Karola i scena Topienia, a na pulpicie Księga z wyobrażeniem Języka, ułożona na czerwonej materii spływającej do ziemi (nad: M.Muryn)

 • Muzeum Archidiecezjalne przy pl. Katedralnym 16: jest tu niewielki marmoryzowany ołtarzyk z obrazem Jana N. klęczącego na chmurze, z otokiem gwiazd, z palmą w ręku. Aniołki trzymają wieniec laurowy i biret, inny ma palec na ustach (nad: M.Muryn)

 

 

^
Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław pl. Katedralny 16
 

Kamienny Jan N., malutki i uszkodzony, ale przepiękny, leżał niegdyś z utrąconą głową porzucony przy drzewie na terenie przykościelnym św. Michała Archanioła w Chomiąży (gm. Malczyce, pow. Środa Śląska, X.Wrocławskie >>). Jest to figurka wykonana z piaskowca w wieku XVIII. W lipcu 2004 roku S.Zobniów poprosił jednego z mieszkańców o zabezpieczenie rozrzuconych elementów figury i podjęcie działań dla jej naprawy. W dwa lata później będąc w tej miejscowości wstąpił na teren placu kościelnego dostrzegając ponownie tę połamaną figurkę JN (korpus oparty o drzewo a głowa leżąca na płycie nagrobka). Dla zabezpieczenia tej małej figury przed kradzieżą zaniósł te połamane fragmenty na plebanię i przekazał księdzu proboszczowi z prośbą o jej zabezpieczenie i ewentualnie podjęcia starań renowacji. Figurze tej należało dorobić brakujące fragmenty (szyję, odłamane części krzyża itp.). Kilka etapów rozmów z proboszczem oraz ks. prof. J. Paterem - kustoszem Diecezjalnego Muzeum we Wrocławiu- doprowadziły do bezpłatnego transferu tego obiektu 8 września 2016 do Muzeum Archidiecezjalnego celem podjęcia jej renowacji. Została ona wykonana we wrocławskiej pracowni Piotra Pelea. Według planu po naprawie figura JN została zdeponowana w sali wystawowej Diecezjalnego Muzeum we Wrocławiu, dlatego tę pozycję przeniesiono do części wrocławskiej katalogu (nad: M.H., uzup: S.Zobniów, M.Muryn)

 • Galeria Sztuki Naiwnej we Wrocławiu niedaleko Św. Elżbiety: zmienna liczba Nepomucenów, tworzonych współcześnie przez twórców ludowych. Stan na koniec stycznia 2001: 2. Dwa inne zmieniły już lokalizację i są teraz u DarkaK na warszawskim (>>) Bródnie; jeden z tych dwóch jest autorstwa Jana Giejsona z Barda Śląskiego

 • W posiadaniu J.S. znajduje się :

  • ludowa współczesna figurka rzeźbiarza o nazwisku Bednarz, pochodzącego z Podhala (>>). Jego figury są też w Muzeum Chałubińskiego w Zakopanem (nad: J.S.)

  • ludowa współczesna figurka Jana N. autorstwa Józefa Mazura, środkowe ogniwo w łańcuchu rzeźbiarzy w tej rodzinie z Zawoi (woj. krakowskie >>), wzorowana na zdjęciu Nepomuka zamieszczonym w broszurce powystawowej z 1993 roku wydanej przez Narodowe Muzeum Słowackie

  • druga współczesna figurka Jana N., również autorstwa Józefa Mazura, z duża zielona palmą w lewej ręce


 

^
  Wrocław pow. Wrocław gm. Wrocław ul. Grodzka 7
 

W grudniu 2013 roku w antykwariacie wystawiona została na sprzedaż drewniana (pozłacana) figura Jana N. Uszkodzenia - brak aureoli, pozostały tylko ślady po jej istnieniu na ramionach figury, oderwana palma. Figura została bardzo szybko sprzedana nieznanemu nabywcy, z nieznanej lokalizacji. Zostaje więc symbolicznie i prowizorycznie przypisana do Nepomuków Wrocławskich (nad: S.Zobniów)^
Książka do zdobycia: "Św. Jan Nepomucen, Pomniki w powiecie wrocławskim. Honori Sancti Ioannis Nepomuceni – Pomniki św. Jana Nepomucena w powiecie wrocławskim". Autor: Ewa Grochowska-Sachs. 104 strony, mnóstwo ilustracji. Sobótka 2006

 


  Źródła>>
^
@ Bookmark and Share INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::©