ULICA LWOWSKA W WARSZAWIE

Bookmark and Share
wybierz numer >>

1 2a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

Lwowska 5

Kamienicę wzniesiono w roku 1931 dla Stronczyńskiego, Bojarskiego i Spółki, czyli dużego przedsiębiorstwa budowlanego, którego prezesem był inż. Karol Stronczyński. Sześcioprzęsłowy dom ma konstrukcję żelbetową wypełnioną cegłą i ogniotrwałe stropy. Pięciopiętrowa, z jednej strony podwyższona, z drugiej szpetnie nadbudowana już po wojnie. Ozdobą są dwa prostokątne wykusze o niezwykle szerokich, sześcioskrzydłowych oknach, a w górnej kondygnacji potrójne okna zamknięte półkoliście. Dzięki nim całość robi wrażenie "toskańskie". Nad nimi - pseudoattykowe balkony. Ładne przeszklone wrota bramne. Na jesieni 2012 roku dodano prawą nadbudówkę analogiczną do tej po lewej stronie.

Państwo Jadwiga i Edward Szteke, wynajmujący lokal numer 11, wraz z trójką dzieci, gosposią i kucharką byli jedynymi lokatorami kamienicy, którzy nie uciekli stąd do końca Powstania Warszawskiego. Przed wojną kamienica była w rękach żydowskich. (nad: Paweł Sokólski)

Poziom hałasu przy tym domu, od strony ulicy: 60-61 dB (pomiar z roku 2007)


Kamienica Stronczyńskiego, Bojarskiego i S-ki wzniesiona w roku 1931

jest dwutraktowym budynkiem frontowym, uzupełnionym jednotraktową oficyną płn. na zapleczu. Dom ma szkielet żelbetowy wypełniony cegłą i ogniotrwałe stropy. Sześcioprzęsłowa elewacja frontowa jest w zasadzie symetryczna, ale w partii dwóch początkowych przęseł podwyższona o szóste piętro, a w przęśle trzecim - o szpetną, wtórną wystawkę. Parter i pierwsze piętro składają się na pasowo boniowany cokół elewacji, wypełniony dziewięciokwaterowymi oknami trójskrzydłowymi, zbliżonymi formą do kwadratu. Okna te uzyskały gzymsy parapetowe, a na piętrze dodatkowo niskie metalowe balustradki. Na czwartej osi znajduje się prostokątny otwór przejazdu bramnego, obwiedziony profilowaną opaską. Na osiach skrajnych oraz parze środkowych na kolejnych piętrach zaprojektowano okna czteroskrzydłowe. Wewnętrzne z wymienionych osi wyróżniają się balkonami o prętowych balustradach, które przylegają do prostopadłościennych, trój-kondygnacyjnych wykuszy na drugiej i piątej osi. Podstawę wykuszy stanowią gzymsy z szerokim pasem wewnętrznego gładkiego fryzu. W każdym z wykuszy na gzymsie tym wspiera się niezwykle szerokie, sześcioskrzydłowe okno, ponad którym osadzono prostokątną płycinę. Na trzecim piętrze występuje takie same okno z identyczną płyciną. Górna kondygnacja wykusza (czwarte piętro) zawiera triadę okien zamkniętych półkoliście, ujętych i rozdzielonych filarami o toskańskich głowicach, dźwigającymi profilowane łuki nadokienne. W pachach łuków osadzono trójboczne płyciny. Wykusz zamknięto gzymsem, ponad którym widoczna jest pełna cokołowa balustrada balkonu piątego piętra, imitująca attykę z płycinami w polu przęseł i cokołów. Na każdy z tych balkonów wychodzi trójskrzydłowy porte-fenetre. Całość elewacji zamknięta została wąskim profilowanym gzymsem głównym.

Partia nadbudowana nad dwiema początkowymi osiami liczy aż cztery okna dwuskrzydłowe, ujęte i dzielone toskańskimi pilastrami. Wieńczy ją kolejny gzyms profilowany. Nadbudówka nad trzecią osią jest dwukondygnacyjna - w dolnej całkowicie przeszklona, w górnej silnie cofnięta. Trójskrzydłowe wrota bramy są drewniane, silnie przeszklone.
Wnętrze przejazdu, wyraźnie poszerzone z lewej strony w pierwszym z dwóch przęseł, otrzymało terakotową posadzkę w kolorze żółtym. Oba przęsła rozdzielono belką płaskiego stropu. Tuż za belką po prawej znajduje się wejście do mieszkania, nieco dalej zaś, po lewej, widoczne jest wejście na klatkę schodową poprzez wiatrołap. Drewniane, górą przeszklone zewnętrzne drzwi harmonijkowe, mają dwa segmenty w lewym skrzydle i jeden w prawym, natomiast drzwi wewnętrzne, między wiatrołapem a klatką, otrzymały układ odwrotny. Posadzka klatki składa się z szarych płytek lastrykowych, uzupełnionych płytkami czarnymi, tworzącymi pas bordiury. Schody oblicowano szarym lastrykiem, a balustradę poręczy zestawiono z pionowych prętów. Trapezowe podesty pięter prowadzą do windy na wprost oraz mieszkań po bokach.
Elewacja tylna kamienicy liczy pięć przęseł. Pierwsze z nich wypełniono oknami czteroskrzydłowymi, a na parterze i piętrze trójskrzydłowym i. Okno piętra uzyskało prętową balustradę, w przyziemiu zaś podobna balustrada otacza zejście do piwnicy pod oknem. Drugie przęsło zawiera okna trójskrzydłowe i wylot przejazdu bramnego, trzecie zaś pięcioboczny ryzalit klatki schodowej z międzykondygnacyjnymi oknami jednoskrzydłowymi w ścianie czołowej oraz dwuskrzydłowymi w dwóch bokach sąsiadujących z nią. W lewym z tych boków osadzono dodatkowe wejście. Począwszy od opisanego ryzalitu elewacja jest sześciopiętrowa, tzn. o piętro wyższa niż w pozostałych partiach budynku. Czwarte przęsło powtarza układ okien drugiego, natomiast końcowe zostało silnie zryzalitowane i wypełnione oknami czteroskrzydłowymi (na parterze i piętrze trójskrzydłowymi, jak w pierwszym przęśle), powyżej parteru zaopatrzonymi w balkony o prętowych balustradach.
Powyżej pierwszego piętra elewację przecina gzyms kordonowy, który obejmuje też jednotraktową oficynę płn., prostopadle dostawioną do członu frontowego. Jej partia od strony tego członu liczy trzy osie z oknami jednoskrzydłowymi i dwoma wejściami w parterze (jedno do piwnicy), przy czym oś zach. jest silniej odsunięta od pozostałych i sąsiaduje z osią tworzącą ukośny uskok elewacji i (okna dwuskrzydłowe). Opisana partia oficyny jest sześciopiętrowa, dalsza jej część zaś liczy pięć pięter. Po zachodniej stronie uskoku występują dwie silnie cofnięte osie z oknami jednoskrzydłowymi, pozostała zaś, trójosiowa partia elewacji, jest względem nich zryzalitowana. Poniżej gzymsu kordonowego na parterze i piętrze występują tu okna trójskrzydłowe, jak w członie frontowym, wyżej zaś czteroskrzydłowe. Na środkowej z tych trzech osi zaprojektowano wnękę z loggiami balkonowymi o prętowych balustradach, nie zamkniętą od góry. Oficynę obsługuje klatka schodowa zlokalizowana w ukośnym uskoku elewacji (wnętrze jak w klatce frontowej). Oba skrzydła wieńczy profilowany gzyms koronujący.

Powyższy opis pochodzi z książki Jarosława Zielińskiego "Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy"
(tom IX, wydany przez Oficynę Wydawniczą Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa, w roku 2002)


Kod pocztowy

00-660 Warszawa

Firmy mające siedzibę w tym domu
uwaga: spis bez gwarancji aktualności

Polska Liga Trzeźwość, 00-660 Warszawa, (0-22) 825 66 26
Problemy Alkoholizmu. Redakcja miesięcznika, 00-660 Warszawa, (0-22) 825 69 06
Towarzystwo Urbanistów Polskich. Oddział, 00-660 Warszawa, (0-22) 875 97 56
Warszawskie Porozumienie Związków Zawodowych, 00-660 Warszawa, (0-22) 825 53 35