ULICA LWOWSKA W WARSZAWIE

Bookmark and Share
wybierz numer >>

1 2a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

Lwowska 10

Dom urzędników Banku Polskiego wzniesiony w latach 1927-28 według projektu Zdzisława Mączeńskiego (1926, twórca budynku MEN, licznych kościołów i projektant Kolonii Profesorskiej, domów przy Puławskiej 26 czy Szpitalnej 4) zmienionego przez Stanisława Szcześniaka. Elegancka w swej prostocie kamienica utrzymana w stylu neoklasycystycznym z akcentami polskiej sztuki dekoracyjnej. Tonacja żółcieni. Najbardziej ozdobnym elementem jest wykonana w warszawskiej firmie "G. Gottschalk" brama z ręcznie kutą kratą, flankowana parą doryckich kolumn. Żelazny ornament przedstawia złocony kwiat w dwóch fazach rozkwitu, ujęte w kwadratową ramę, na skrzyżowaniu kompozycji z kielichów, uzupełniony klamką przywodzącą na myśl - według określenia jednego z facebookowiczów - muszlę jeżowca. Daje się zauważyć drobne różnice między projektem, a ostatecznie zrealizowaną formą (mały kielich). Dom od swego powstania należy do Narodowego Banku Polskiego.

Poziom hałasu przy tym domu, od strony ulicy: 56-59 dB (pomiar z roku 2007)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego z roku 2006 przewiduje w kontekście tego budynku zachowanie istniejącej zabudowy; zachowanie elewacji od strony ul. Lwowskiej oraz zachowanie istniejącej wysokości fasady tej elewacji w przypadku adaptacji strychu (poddasza); plan dopuszcza remonty, adaptacje i przekształcenia zachowujące bryłę budynku; adaptację strychu (poddasza) na pomieszczenia użytkowe oraz przebudowę dachu, pod warunkiem dostosowania przebudowy do istniejącej bryły.Dom urzędników Banku Polskiego

Wzniesiony w 1. 1927-28 wg proj. Zdzisława Mączeńskiego (1926). Projekt ten został zmieniony przez Stanisława Szcześniaka. Dwutraktowy, pięciokondygnacyjny budynek frontowy o konstrukcji ceglanej z ogniotrwałymi stropami, połączony jest na zapleczu z czterema jednotraktowymi oficynami bocznymi oraz dwutraktową oficyną poprzeczną, współtworząc układ dwupodwórzowy, zamknięty w pierwszym dziedzińcu i otwarty od wschodu w drugim.
Człon frontowy ma pięcioosiową elewację przyuliczną, zaakcentowaną w partii trzech osi środkowych bardzo słabo wyodrębnionym ryzalitem i horyzontalnie podzieloną na trzy strefy gzymsami kordonowymi. Dolna strefa obejmuje pasowo boniowane przyziemie, zwieńczone wąskim, ale stosunkowo silnie wysuniętym gzymsem międzykondygnacyjnym, na którym wspierają się okna piętra oraz lizeny dzielące ryzalit. Na jego skrajach są to lizeny pojedyncze, natomiast między osiami zaprojektowano wiązki trzech lizen nałożonych na siebie od strony wnętrza układu. Lizeny podtrzymują trójstopniowy fryz gzymsu kordonowego, który w partii ryzalitu podbudowany został ząbkowaniem, natomiast w bocznych partiach fasady jest gładki, a jego fryz ma tylko dwa stopnie. Z gzymsem tym stykają się otwory najwyższej kondygnacji. Płytowy gzyms koronujący jest słabiej wysunięty od kordonowego i stanowi podstawę dla dwustopniowej, pełnej attyki, nad ryzalitem nieco wysuniętej. Na osi środkowej i osiach skrajnych występują okna trójskrzydłowe, w tych ostatnich przęsłach na drugim i trzecim piętrze mające postać porte-fenetrów. Bez-wspornikowe płyty uzyskały prętowe balustrady. Pozostałe okna są dwuskrzydłowe. W ryzalicie okna obu typów mają boniowane ościeża oraz identyczną dekorację w postaci naczółkowych odcinków gzymsu na kostkowych wspornikach na pierwszym piętrze oraz tego samego rodzaju gzymsów parapetowych na drugim i trzecim piętrze. Okna osi skrajnych uzyskały wąskie płaskie opaski, natomiast wszystkie okna górnego piętra oraz parteru w ogóle pozbawione są wystroju.

Środkową oś przyziemia wypełnia prostokątny otwór przejazdu bramnego, ujęty po bokach kolumnami doryckimi, za którymi znajduje się płytki otwarty przedsionek oraz przeszklone wrota dwuskrzydłowe, kute w kwadratowe pola wypełnione motywami kwiatów lilii. Wnętrze nakryte jest płaskim stropem, wypełnionym prostokątnymi wielostopniowymi kasetonami. Boczne pasy posadzki wyłożone są ukośnie karbowanymi płytkami terakoty w kolorze sieny, środkiem zaś biegnie pas asfaltu. Boniowane pasowo ściany dzielone są na osiem przęseł (skrajne bardzo płytkie) filarami o pryzmatycznie ciętych płytowych segmentach. W trzecim przęśle po prawej znajdują się drzwi do mieszkania, natomiast po stronie przeciwnej, w pierwszym przęśle, niskie drzwi portierni, a w piątym - wejście na klatkę schodową.
Znajdują się tu silnie przeszklone drzwi dwuskrzydłowego ukośnej siatce szprosowań wypełnionej kryształowymi szybkami. Posadzki na klatce ułożono z jasnobrązowych płytek, w ściętych narożach których osadzono ukośnie małe płytki w ciemniejszym odcieniu brązu. Dwubiegowe powrotne schody oblicowano drewnem, z którego wykonano też balustradę poręczy. Dzieli się ona na segmenty złożone z wysmukłej tralki flankowanej przez gładkie, wąskie słupki.
Wylot przejazdu w elewacji tylnej ma wielostopniowe uskoki w partii ościeży. Elewacja ta jest całkowicie płaska, pięcioosiowa, z oknami trójskrzydłowymi na skrajach i dwuskrzydłowymi na pozostałych osiach. Na czwartej osi są to okna półpięter opisanej klatki schodowej, osadzone nad wejściem w pionowym pasie płyciny i zwieńczone u góry bardzo niskim okienkiem podestu poddasza. Wszystkie elewacje w tym podwórzu ozdobiono pasowymi boniami w przyziemiu oraz gzymsami nad parterem i w zwieńczeniu (ten ostatni - płytowy).

Jednotraktowe oficyny boczne są takie same i mają lustrzany układ oraz po cztery osie (okna dwuskrzydłowe). Druga z tych osi, licząc od strony korpusu głównego, to prostokątny ryzalit klatki schodowej o identycznym układzie okien w płycinie jak przy klatce głównej. Każdy z ryzalitów ma wejście w przyziemiu z poziomym naczółkiem wspartym na wydłużonych, żłobkowanych kroksztynach. Wnętrza klatek zawierają schody dwubiegowe powrotne, licowane szarym, biało cętkowanym lastrykiem oraz ceramiczne podesty, z których dolny jest taki sam jak na klatce frontowej, pozostałe zaś składają się z sześciokątnych płytek ceramicznych w kolorach: kremowym, szarym oraz jasno- i ciemnobrązowym.
Pięcioosiowa elewacja frontowa dwutraktowej oficyny poprzecznej zaakcentowana została oknami trójskrzydłowymi na skrajach oraz ryzalitem klatki schodowej pośrodku (układ okien - jw.). Do ryzalitu tego dostawiono rozbudowany portal z drzwiami identycznymi jak prowadzące na klatkę główną. Drzwi osadzono w dwustopniowej opasce, którą flankują potężne, trójkątne filary, pionowo żłobkowane w obu bokach i ujęte w narożach gładkimi listwami. Żłobkowania nieco poszerzonych głowic filarów oraz identycznie zdobionego fryzu między nimi, tworzącego pole supraporty, przechodzą górą w trójkątne zaciosy. Głowice i fryz wspierają trapezowy daszek, który nad supraportą tworzy wysunięcie z wydłużonym sześciobocznym kasetonem od spodu. Kwadratową sień za drzwiami nakryto stropem wypełnionym w całości kasetonem, którego podniebienie otoczono podwójną ramką, natomiast jego boczne wewnętrzne ścianki pokryto ornamentem o poziomym przekroju pilastym, w którym co drugi trójkątny zacios jest o połowę mniejszy od poprzedniego. Wyrównawcze kilkustopniowe schodki prowadzą na dolny podest, z którym połączone są dwubiegowe powrotne schody, identyczne jak w domu frontowym i zaopatrzone w takie same posadzki.
Oś na prawo od ryzalitu zawiera przejazd bramny o prostokątnym przekroju pionowym, wyłożony wewnątrz żółtą terakotą. Dzieli się on na obustronne płytkie przęsła-przedsionki oraz cztery właściwe przęsła, ujęte i rozczłonkowane boniowanymi lizenamii. W przęsłach zaprojektowano arkadowe płyciny, a w drugim przęśle po prawej osadzono drzwi. Tylna elewacja oficyny poprzecznej jest pięcioosiowa, na skrajach wypełniona oknami trójskrzydłowymi, przy czym końcowa oś jest ukośnie odchylona ku przodowi, pełniąc funkcję łącznika. Pośrodku osadzono wydatny ryzalit z trójskrzydłowymi oknami, zaopatrzonymi powyżej parteru w balkony o prętowych balustradach, uzupełnionych u dołu ażurowymi skrzynkami o iksowym układzie prętów. Okna pozostałych osi są dwuskrzydłowe.
Jednotraktowa oficyna płn. jest pięcioosiowa i ma taki sam układ jak poprzednio opisana elewacja (ryzalit, ukośnie odgięta końcowa oś), ale wszystkie okna są dwuskrzydłowe, a w ryzalicie zamiast balkonów są okna klatki schodowej (jak inne klatki boczne).
Przeciwległa oficyna płd., także Jednotraktowa, składa się z dwóch przęseł, z których bliższe oficynie poprzecznej wypełniono oknami dwuskrzydłowymi, silnie zsuniętymi ku prawej krawędzi ściany, a drugie ma postać półcylindrycznej wieży z portalem, pasem płyciny i oknami klatki schodowej jak w innych oficynach bocznych.

Budynek o interesującym połączeniu motywów neoklasycystycznych z elementami polskiej sztuki dekoracyjnej, znanym z twórczości Z. Mączeńskiego (np. gmach obecnego Ministerstwa Edukacji Narodowej w al. Szucha).

Powyższy opis pochodzi z książki Jarosława Zielińskiego "Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy"
(tom IX, wydany przez Oficynę Wydawniczą Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa, w roku 2002)


Kod pocztowy

00-658 Warszawa

Firmy mające siedzibę w tym domu
uwaga: spis bez gwarancji aktualności

Pardus Borys, adwokat. Kancelaria, 00-658 Warszawa, (0-22) 627 66 88
Staniszewski & Richter, 00-658 Warszawa, (0-22) 622 41 98