powrót

Wypis z tekstu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Stacji Metra "Politechnika" uchwalonego uchwałą Rady Gminy Warszawa-Centrum nr 495/XXXVI/2000 z dnia 28.08.2000 r. - opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 134, poz.1276 z dnia 09.11.2000 r.

Dział II

Rozdział 6 - Ustalenia szczegółowe dla terenów mieszkaniowych z usługami (MU)
§ 49. W skład terenów MU wchodzą:
- działki inwestycyjne oznaczone na rysunku planu symbolami: MU9, MU12, MU24, MU39, MU42.
§ 50. 1) Na terenach MU plan ustala zachowanie lub rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz funkcji usługowych z zakresu handlu i biur, za wyjątkiem obiektów określonych w pkt 3.
2) Na terenach MU plan dopuszcza lokalizowanie funkcji usługowych z zakresu administracji, obsługi finansowej, gastronomii, łączności i poczty, nauki i szkolnictwa wyższego, kultury, oświaty oraz służby zdrowia i opieki społecznej.
3) Na terenach MU plan wyklucza lokalizowanie usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji, w tym obiektów określonych w par. 17.
§ 51. Na terenach MU plan zaleca lokalizowanie funkcji usługowych w parterach budynków dostępnych bezpośrednio od strony ulic i placów.
§ 60. 1) Plan ustala dla działki MU9 (III):
- lokalizację nowej zabudowy, zgodnie z ustaleniami pkt 2;
- likwidację istniejących boksów garażowych sąsiadujących z projektowaną zabudowę (na terenie wewnętrznego dziedzińca Kw4), pod warunkiem zapewnienia miejsc parkingowych w parkingu podziemnym pod budynkiem i wewnętrznym dziedzińcem kwartału;
- obsługę komunikacyjną zabudowy od strony ul. Koszykowej poprzez wewnętrzny dziedziniec kwartału (Kw3 i Kw4);
- realizację parkingu podziemnego pod budynkiem w powiązaniu z projektowanym parkingiem podziemnym pod wewnętrznym dziedzińcem kwartału (Kw4) przy czym maksymalna liczba miejsc w parkingu podziemnym pod terenem MU9 nie powinna być większa niż 60 miejsc parkingowych.
2) Plan ustala gabaryty zabudowy dla działki MU9 (III):
- minimalna wysokość zabudowy - 14m;
- maksymalna wysokość zabudowy - 18m;
- maksymalna ilość kondygnacji - 5;
- minimalna intensywność zabudowy - 1,0;
- maksymalna intensywność zabudowy - 3,0.
3) Plan zaleca dla działki MU9 (III) zabudowę i zagospodarowanie w sposób zorganizowany działek MU9, UH/B2, ZZ/o2 i wewnętrznego dziedzińca Kw4, a w szczególności realizację parkingu podziemnego Pp2.
4) Plan zaleca zachowanie istniejących drzew nie kolidujących z projektowaną zabudową i parkingiem pod-ziemnym.
Rozdział 8 - Ustalenia szczegółowe dla terenów usług handlu i biur (UH/B)
§ 118. W skład terenów UH/B wchodzą:
- działki i tereny inwestycyjne oznaczone na rysunku planu symbolami: UH/B2, UH/B3, UH/B11, UH/B17, UH/B18, UH/B19, UH/B20, UH/B21, UH/B22.
§ 119. 1) Na terenach UH/B plan ustala zachowanie i rozwój funkcji usługowych z zakresu handlu, biur, administracji, obsługi finansowej i gastronomii, za wyjątkiem obiektów określonych w pkt 4.
2) Na terenach UH/B plan dopuszcza lokalizowanie funkcji usługowych z zakresu kultury, rozrywki, służby zdrowia i nauki.
3) Na terenach UH/B plan dopuszcza zachowanie i rozwój funkcji mieszkaniowych wielorodzinnych i apartamentowych.
4) Na terenach UH/B plan wyklucza lokalizowanie usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji, w tym obiektów określonych w par. 17.
§ 121. 1) Plan ustala dla działki UH/B2 (III):
- likwidację istniejącego warsztatu, scalenie terenu i wyznaczenie działki inwestycyjnej;
- przebudowę istniejącej stacji trafo - wbudowanie stacji w projektowany budynek;
- lokalizację nowej zabudowy, zgodnie z ustaleniami pkt 2;
- realizację parkingu podziemnego w powiązaniu z parkingiem podziemnym pod wewnętrznym dziedzińcem kwartału (Kw4), przy czym maksymalna liczba miejsc w parkingu podziemnym pod terenem UH/B2 nie powinna być większa niż 40 miejsc parkingowych;
- obsługę komunikacyjną zabudowy od strony ul. Koszykowej poprzez wewnętrzny dziedziniec kwartału Kw4.
2) Plan ustala gabaryty zabudowy dla działki UH/B2 (III):
- minimalna wysokość zabudowy - 12m;
- maksymalna wysokość zabudowy - 18m;
- maksymalna ilość kondygnacji - 5;
- minimalna intensywność zabudowy - 1,5;
- maksymalna intensywność zabudowy - 3,0.
3) Plan preferuje dla działki UH/B2 (III) realizację zabudowy jako rozbudowy istniejącego budynku UN3 - Instytutu Matematyki PAN.
4) Plan zaleca zabudowę i zagospodarowanie w sposób zorganizowany działek MU9, UH/B2, ZZ/o2 i wewnętrznego dziedzińca Kw4, a w szczególności realizację parkingu podziemnego Pp2.
Rozdział 16 - Ustalenia szczegółowe dla terenów zieleni osiedlowej i przydomowej (ZZ/o)
§ 177. W skład terenów ZZ/o wchodzą tereny zieleni oznaczone na rysunku planu symbolami: ZZ/o1, ZZ/o2, ZZ/o3, ZZ/o4, ZZ/o5, ZZ/o6, ZZ/o7, ZZ/o8 i ZZ/o9.
§ 178. 1) Na terenach ZZ/o plan ustala rozwój funkcji zieleni osiedlowej i przydomowej.
2) Na terenach ZZ/o plan dopuszcza lokalizowanie funkcji usługowych z zakresu sportu i rekreacji w formie urządzeń i obiektów niekubaturowych.
3) Na terenach ZZ/o plan wyklucza lokalizowanie zabudowy, usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciąż-liwych.
§ 179. Dla terenów ZZ/o plan ustala zachowanie min. 80% terenu biologicznie czynnego.
§ 181. 1) Plan ustala dla terenu ZZ/o2 (III) zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni.
2) Plan dopuszcza dla terenu ZZ/o2 (III) ogrodzenie terenu i wprowadzenie elementów małej architektury.
3) Plan zaleca zabudowę i zagospodarowanie w sposób zorganizowany działek MU9, UH/B2, ZZ/o2 i wewnętrznego dziedzińca Kw4, a w szczególności realizację parkingu podziemnego Pp2.
Rozdział 16 - Ustalenia szczegółowe dla terenów podwórek wewnętrznych w kwartałach zabudowy (Kw)
§ 195. W skład terenów Kw wchodzą tereny wewnętrznych dziedzińców kwartałów oznaczone na rysunku planu symbolami: Kw1, Kw2, Kw3, Kw4, Kw5, Kw6, Kw7, Kw8, Kw9, Kw10, Kw11, Kw12, Kw13, Kw14, Kw15, Kw16, Kw17, Kw18, Kw19, Kw20, Kw21.
§ 196. Plan ustala dla terenów Kw:
- wprowadzenie dojazdów i dojść do poszczególnych działek i budynków;
- wprowadzenie elementów małej architektury;
- wyznaczenie miejsc parkingowych;
- zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni;
- zachowanie rezerwy dla potrzeb realizacji sieci uzbrojenia podziemnego i przyłączy.
§ 197. 1) Plan ustala realizację parkingów podziemnych pod posadzką wewnętrznych dziedzińców; a w szczególności w miejscach wyznaczonych na rysunku planu.
2) Plan zaleca realizację parkingów podziemnych pod posadzką wewnętrznych dziedzińców w powiązaniu z parkingami podziemnymi pod terenami nowych inwestycji oraz pod terenami zieleni.
§ 201. Plan określa zasady zagospodarowania terenu wewnętrznego dziedzińca kwartału Kw4 (III):
1) Plan ustala zachowanie dojazdu od strony ul. Koszykowej do działek MU4, MU7, MU9, UH/B2 i UN3.
2) Plan ustala likwidację istniejących garaży (15 boksów garażowych), pod warunkiem zapewnienia zamiennych miejsc parkingowych w parkingu podziemnym.
3) Plan ustala realizację parkingu podziemnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem Pp2, przy czym maksymalna liczba miejsc w parkingu podziemnym pod terenem Kw4 nie powinna być większa niż 60 miejsc parkingowych.
4) Plan zaleca zabudowę i zagospodarowanie w sposób zorganizowany działek MU9, UH/B2, ZZ/o2 i wewnętrznego dziedzińca Kw4, a w szczególności realizację parkingu podziemnego Pp2.
5) Plan ustala uporządkowanie i wydzielenie miejsc parkingowych.